İstanbul 7 Şubesi

AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİN TEŞVİK EDİCİ OLMALI

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik 17.1.2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin ana gövdesinde esaslı değişiklikler yapılmamış olsa da akademik teşvik ödenek miktarını belirleyen Faaliyet Hesaplama Tablosu başta olmak üzere, bir kısım hükümlerde yeniden düzenlemeye gidilmiştir. Diğer taraftan, değişiklikler yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe konulmuştur.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’ndeki mevcut hükme göre her bir takvim yılı için bir önceki yılda gerçekleştirilen faaliyetler esas alınmak suretiyle hesaplanan akademik teşvik puanı üzerinden Şubat ayının on beşinden itibaren on iki ay süreyle ödenecektir. Bu çerçevede, üniversitelerdeki akademik teşvik düzenleme, denetleme ve itiraz komisyonları, akademik teşvik başvuru takviminin hazırlanması, yürütülmesi ve sürecin tamamlanması işlemlerini 15 Şubat’a kadar yetiştirmek zorundadır. Buna rağmen yönetmelik değişikliği, üniversitelerdeki ilgili komisyonların ödemeye esas olmak üzere akademik teşvik ödeneği süreçlerini halen yürüttüğü bir zaman zarfında yürürlüğe konulmuştur.

Bu türden geçmişe etkili hükümler getiren yönetmelik değişikliğinin, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe konulması, hukuki belirlik, kesinlik ve haklı beklenti gibi temel idare hukuku ilkelerinin ihlali anlamına gelmektedir. Diğer yandan, akademik teşvik ödeneğinin, akademik faaliyetleri yönlendirici bir etken olduğu göz önüne alındığında, bu yönetmelik değişikliğinin yürürlük tarihi düzenlemesinin akademik kariyere yönelik faaliyetlere zarar vereceği, akademisyenlerin hak ettikleri akademik teşvik ödeneklerinde mağduriyet oluşturacağı görülmektedir.

Bu çerçevede, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerin, devam eden öğretim yılından itibaren geçerli olması yönünde düzenleme yapılmalı; hak kayıpları ve mağduriyetlerin önlenmesi, akademik kariyer planlaması yönündeki faaliyetlerin sekteye uğramasının önüne geçilmelidir.

Yönetmelik değişikliğinin, akademisyenlerimizin kazanılmış haklarının kaybına sebep olacak hükümlerini yargıya taşıyacağız.